خریدار پنجره اینلت هوا مرغداری

پنجره اینلت مرغداری

خریدار پنجره اینلت هوا مرغداری، می تواند؛ این پنجره را به صورت باز یا بسته نصب کند. پنجره اینلت هوا مرغداری، قابلیت های جالب توجهی دارد.
پنجره اینلت هوا مرغداری، در واقع نوعی وسیله تهویه هوا مخصوص پرورشگاه ها و سالن های مرغداری می باشد. پنجره اینلت، نسبتاً جدید بوده و مزایای زیادی نسبت به سیستم های سنتی تهویه هوای مرغداری دارد. یکی از مهم ترین قابلیت های پنجره اینلت، دو زمانه بودن آن است. به این معنا که در دو وضعیت بسته (در این حالت عایق نیز هست) و باز کاربرد دارد.
خریدار پنجره اینلت می تواند؛ میزان جریان هوای ورودی، همچنین میزان رطوبت و دمای داخل سالن را نیز تنظیم کند.