شرکت فروش هواکش مرغداری چینی

هواکش مرغداری

شرکت فروش هواکش مرغداری، نوع چینی هواکش را برای نصب در سالن های مرغداری از کشور چین وارد می کند. در مرغداری ها از هواکش های طولی و عرضی استفاده می شود.
شرکت فروش هواکش مرغداری طبق سال های گذشته انواع مختلفی از هواکش مرغداری چینی را در انواع طولی و عرضی که هر کدام کار متفاوتی را انجام می دهند با کمی تفاوت قیمت عرضه می کند.
شرکت فروش هواکش مرغداری چینی علاوه بر هواکش چینی انواع دیگری از هواکش مرغداری را به فروش می رساند. در هنگام استفاده از این نوع هواکش باید دریچه های اینلت باز باشند.
هواکش مرغداری نوعی دیگر از تجهیزات مهم قابل استفاده برای مرغداری ها محسوب می شود. دو نوع هواکش در سالن های مرغداری دیده می شود. هواکش عرضی که کار آن تهویه حداقلی و هواکش طولی برای تهویه تونلی استفاده می شود.