نمایندگی فروش آبخوری جامبو مرغداری

آبخوری جامبو مرغداری

آبخوری جامبو مرغداری در بازار های شهری از طریق نمایندگی های فروش به طور تنظیم شده ای وارد فروشگاه های سطح شهر می شود.
آبخوری جامبو نمونه ی جدید ازآبخوری ها است که کار آبیاری پرندگان را در دو نوع گوشتی و تخمی انجام می دهد و در هر دو زمینه خود را در مرغداری ها جای داده است.
آبخوری جامبو مرغداری با توجه به این که نیازی به نصب و راه اندازی ندارد بسیار مورد استقبال مشتریان قرار می گیرد زیرا برخی افراد حتی برای نصب آبخوری ها در مرغداری دچار مشکل می شوند.
آبخوری جامبو مرغداری به منظور فروش بهتر در بازار ها از طریق نمایندگی های فروش پخش و توزیع می شوند تا کمبودی در موقع خرید شان احساس نگردد.